Fénykoktélok – Szónok születik: Tehetséggondozó program a Karolinában

Iskolánk sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Program NTP-KKT-B-14 jelű pályázatán, melynek keretében lehetőség nyílik, hogy az előző tanévben indult, első nyolc évfolyamos tehetséggondozó osztályunk tagjai egy 30 órás, tanórán kívüli foglalkozáson vehessenek részt.

A képzés témája a beszédfejlesztés és a kifejezőkészség erősítése - mint a tehetséggondozás egyik alapvető fejlesztési feladata - mivel a hagyományos iskolai és tanórai keretek között a diákoknak kevés lehetőségük nyílik arra, hogy gondolataikat, érzéseiket összefüggő beszéd segítségével elmondják. Emellett szintén kevés az egyéni nyilvános szereplések és megnyilvánulások száma is, ami a felsőbb évfolyamokban még inkább csökken.

A program elsődleges célja, hogy nem hagyományos iskolai módszerekkel fejlessze a diákok anyanyelvi kompetenciáját külső szakemberek bevonásával, mely személyiségfejlődésük és érdekérvényesítő képességük szempontjából elengedhetetlen. A tehetséggondozó programban részt vevő diákok számára olyan ismereteket nyújtunk, készségeket fejlesztünk, amelyek az eredményesebb kommunikációban segítik őket kortárs-csoporton belül és a felnőttek társadalmában is.

A program végén a diákok bátran, határozottan fognak tudni kiselőadást tartani, a prezentációjukat nem csak egyszerűen felolvassák, hanem azt csupán vázlatként használva képesek lesznek szabadon, önállóan előadni. A szakemberektől elsajátított ismereteket hasznosítva megtanulják a helyes testtartást, mozdulatokat, az alkalmazható és elfogadható nonverbális kommunikációs elemeket, hozzájárulva ezzel saját önérvényesülésükhöz és sikerességükhöz. Emellett bővítik ismereteiket a prezentációs technikák és IKT eszközök hatékony használatában, a tudatos nyelvhasználatban, valamint a beszédtechnikai elemek (pl. légzéstechnika, beszédritmus, artikuláció, helyes testtartás) tudatos alkalmazásában.

A képzés közben és végén a résztvevő tanulók számot adnak megszerzett tudásukról egy általuk választott szóbeli prezentációs lehetőség valamelyikével. A képzés egésze – tematikáját és témáit tekintve – szervesen kapcsolódik a Fény Nemzetközi Évéhez.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint a Nemzeti Tehetség Program közös támogatásával valósul meg.